Aktuální kurzy - 14.07.2024

MěnaPočet jednotekDo 30 000 KčVIP - Nad 30 000 Kč
NákupProdejNákupProdej
EUROEUR124,6025,6024,7025,50
US DollarUSD122,5023,8022,6023,70
Great Britain PoundGBP128,8030,2028,9030,10
CHFCHF125,0026,1025,1026,00

Kurzovní lístek

Změna otevírací doby od 27.11.2023

Po    10 - 17 hod

Ut     10 - 17 hod

St      10 - 13 hod

Ct     10 - 16 hod

Pá     10 - 16 hod

So - Ne  zavřeno

5.7.  zavřeno

Valutové kurzy jsou aktualizovány vždy v 10 hodin ráno. Pokud dojde k nečekané změně na finančním trhu,mohou být směnné kurzy aktualizovány i v průběhu dne bez předchozího upozornění.

Platba pouze hotově.

Prosíme vstupujte jednotlivě a čekejte venku,než bude uvolněna přepážka.

Prosíme,sledujte naše webové stránky pro aktuální informace o provozní době.Tel: 733 737 466


Naše směnárna pro vás připravila KURZY MAILEM, informace o kurzech každý den ve své e-mailové schránce, stačí se jen zaregistrovat v sekci kurzy e-mailem.


Vážení klienti od 1.4.2019 vstoupila v platnost novela zákona o směnárenské činnosti. Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení,a to v provozovně,kde byl obchod proveden. Odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah obchodu.Přesahuje-li částka složená klientem hodnotu 1000 EUR, odstoupení se musí vztahovat na část obchodu odpovídající částce 1000 EUR složených klientem. Lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby uvedené na dokladu o provedení obchodu. Uplnou informaci o právu klienta poskytujeme vždy na dokladu o obchodu.

Detailní informace  https://www.cnb.cz/exchange

 

 


Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu vzniklého z finanční služby Kanceláři finančního arbitra adresa Legerova 69  110 00 Praha 1 www.finarbitr.cz tel. 257 042 070 ID datové schránky:qr9ab9x email:arbitr@finarbitr.cz

The client has the right to submit proposal to solve the conflict incurred by the financial services to the Office of Financial Arbiter address Legerova 69  110 00 Praha 1  www.finarbitr.cz tel +420 257 042 070 data mail box ID:qr9ab9x   email: arbitr@finarbitr.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Podobně jako ostatní finanční společnosti,jsme povinni v některých případech požadovat od klientů prokázání totožnosti za účelem získat jeho osobní údaje,zpracovávat je a uscovávat je. Tuto povinnost nám ukládá zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dále také zákon č.136/2011 Sb. o oběhu bankovek a mincí.

Zpracovatelem osobních údajů je společnost MWD s.r.o.IC 60281740,se sídlem Libušská 319, 142 00 Praha 4 /dále jen společnost. Zpracovávání a uchovávání osobních údajů probíhá výlučně v provozovnách a případně i v sídle společnosti a výlučně zaměstnanci společnosti.Udaje nebudou předány žádné další osobě s vyjímkou situací stanovených platnými právními předpisy.

Poskytnutí údajů je povinné, bez poskytnutí požadovaných údajů nebude možno klientovi službu poskytnout. Naši zaměstnanci jsou oprávněni od klienta požadovat předložení   průkazu totožnosti a zpracovat jeho osobní údaje v něm uvedené, případně jsou oprávněni od klienta požadovat sdělení nebo doložení dalších informací a osobních údajů ohledně klienta/fyzická a právnická osoba/ a některých dalších osob /jednatelé, skuteční majitelé, ovladající osoby, zmocnitelé, zastoupené osoby,příjemci apod./Jedná se zejména o následující údaje:

- celé jméno a příjmení,státní příslušnost/všechny země/, adresy pobytu/všechny druhy pobytů/ datum, místo a stát narození,rodné číslo nebo jeho obdoba přidělovaná v cizině a pohlaví

-druh a číslo průkazu totožnosti, jeho vydavatel vč. země a doba platnosti

-obchodní název, adresa sídla nebo místa podnikání,ICO, DIC, seznam států,kde se nachází provozovny, organizační složky nebo jiná zastoupení podnikání klienta

- informace o tom, zda je klient politicky exponovanou osobou či nikoliv, vztah k právnické osobě/ jednatel, zmocněnec, skutečný majitel apod./ případně i jiné údaje, ktere společnost považuje za účelné s cílem potírat legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, případně uplatnovat mezinárodní sankce.

V případě, že jsou údaje klienta vyžadovány podle zákona č.136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, tj. v případě,že klient předloží bankovku nebo minci podezřelou z padělání nebo pozměnování, je klient povinnen předložit průkaz totožnosti a poskytnout některé své zde uvedené osobní údaje, včetně čísla svého bankovního účtu pro případnou náhradu. Odmítne-li toto klient podstoupit, pokladní bude nucen požádat o pomoc Policii CR.

K osobním údajům jsou přiřazovány údaje týkající se poskytnuté služby/např. druh,její parametry apod./, údaje nutné ke splnění zákonné informační povinnosti. K osobním údajům mohou být přiřazovány také identifikační údaje jiných osob, které jsou s poskytovanou službou spojené, např. jiné fyzické osoby zastupující klienta na základě zákona či plné moci apod. Vedle osobních údajů získaných přímo od klienta jsou osobní údaje získávány z veřejně přístupných evidencí, rejstříků a seznamů/ katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík apod./

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků zákona na ochranu osobních údajů.

Osobní údaje se zpracovávají v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty nebo v jakém je společnost oprávněna či povinna zjištovat na základě právních předpisů. Osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou je společnost povinna nebo oprávněna ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, to samé platí, nedojde-li k poskytnutí služby.

Kromě společnosti mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům/např.orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím/, nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv společnosti.

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je společnost povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, společnost může požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost o vysvětlení, nebo může požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li tato žádost klienta shledána oprávněnou, společnost odstraní neprodleně závadný stav.

Naši partneři více >>